Általános vállalási feltételek

 

DrByte Kft. (továbbiakban Megbízott), mint az adatmentési szolgáltatás nyújtója, szolgáltatását az alábbi feltételekhez köti: Jelen feltételek Megrendelő általi elolvasása és aláírása az ADATMENTÉSI SZERZŐDÉS hatályba lépésének feltétele.

A Megbízó kijelenti, hogy a bevizsgálásra/adatmentésre leadott eszköz, és a rajta tárolt adatok a tulajdonát képezik, harmadik személy azokra jogot nem tarthat fenn. Az eszköz és adatainak mentésére teljes körű jogi alapokkal rendelkezik, kizáró ok nem áll fenn. Amennyiben a Megbízó a mentendő eszköz tulajdonosának megbízásából jár el, úgy a Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott Őt tekinti szerződő félnek, így a tulajdonos helyett teljes körű kötelezettséget vállal.

- Megbízott az előzetes vizsgálatot (bevizsgálást), és a mentés várható költségének megállapítását díj fizetése nélkül vállalja a Megbízónak (HDD valamint CD, DVD esetében) abban az esetben, ha ehhez nem kell olyan alkatrész, vagy beavatkozás ami a vizsgálatot és így az árajánlat elkészítését nem tenné lehetővé. Más adathordozóknál bevizsgálás nincs! Korábban megbontott merevlemezek bevizsgálását nem vállaljuk!
Ezeknél az eszközöknél a teljes adatmentést - amennyiben lehetséges - azonnal megkezdjük (a küldeményként érkező eszközöknél is), és ennek díját a mindenkor érvényben lévő árlista alapján kiszámlázzuk.

- Személyes átadás esetén a Megrendelő feladata az átvételi munkalap legjobb tudása szerinti kitöltése. Minden olyan esetben, ahol van bevizsgálás, a „Mentendő tartalom” rovatban kell a kívánt könyvtár vagy könyvtárak nevét feltüntetni, amire az adatmentés irányul. A nem pontos kitöltésből eredő esetleges többletköltségek a Megrendelőt terhelik.
- Ha a Megbízottnak kell az adathordozót a bevizsgáláshoz kiszerelni, annak díja 3000 Ft +áfa, mely összeg előre fizetendő!
- Megbízott az árajánlatot 3-7 munkanapon belül készíti el. Az árajánlat érvényessége 3 munkanap kivéve, ha az ajánlatban más időpont kerül rögzítésre ill. ha az adathordozót az árajánlat után a Megbízó visszakéri!
- Sürgősségi (24 órán belüli) bevizsgálás díja 10000 Ft +áfa Sürgősségi munkadíj felár +30%.
- A Megbízó az árajánlat alapján megrendelheti az adatmentést vagy elállhat tőle. Amennyiben az árajánlatra nem érkezik válasz az érvényességi időn belül, az ügyet lezártként kell kezelni úgy, hogy az adatmentés nem került megrendelésre.
- Cégünkhöz bevizsgálásra átadott, és (az árajánlatunk után) vissza nem vett eszközt, eszközöket díjmentesen 10 munkanapig tároljuk. Ezután csak tárolási díj ellenében tudjuk visszaadni a Megbízónak.
- Ennek összege (maximum 3 hónapig) 200 Ft/nap/eszköz. Az átvett adathordozó ezután megsemmisítésre kerül!
Ezzel kapcsolatos utólagos igényt a Megbízó nem támaszthat.
- Az adatmentésre adott árajánlatot - melyet szóban, majd írásban is közlünk - csak akkor tekintjük elfogadottnak, ha
azt a Megbízó, Megrendelő írásban (sms, e-mail, stb.) visszaigazolja. Az adatmentés csak ezután kerül elvégzésre (HDD valamint CD, DVD esetében).
- Megbízott a vizsgálat során (amennyiben ez egy olyan eszköz, aminél van bevizsgálás) a mentés legkritikusabb, legköltségesebb részét nem végzi el! Így az előzetesen kimérhető és látható hibák, sérülések alapján készül az árajánlat.
- Megbízó tudomásul veszi, hogy ha az árajánlat elfogadása után az adatmentési szolgáltatást megrendeli, úgy a Drbyte Kft. jogosult annak minden költségét kiszámlázni. A megrendelést követően a szerződés módosítására már nincs lehetőség.
- Megbontás esetén (melyekre bizonyos esetekben külön engedélyt kérünk a hiba pontosabb megállapításához)
azonban az eszköz ELVESZÍTHETI A GARANCIÁJÁT, amelyért felelősséget a Megbízott nem vállal!
Megbontáskor, ha visszafordíthatatlan hibajelensége(ke)t észlelünk (pl: a lemez felületén keletkezett mély karcok, ill.
egyéb sérülések), amelyek az adatmentést nem, vagy csak igen csekély mértékben tennék lehetővé, a Megbízó
mentesül az árajánlatban megállapított adatmentési díj fizetése alól. Ilyen esetben csak egy egyszeri (esetenként változó)
az ajánlatban előre rögzített munkadíjat és estlegesen a donor adathordozó (alkatrész) árát fizeti előre a Megbízottnak.
- A raktáron nem lévő alkatrészek beszerzése hosszabb időt is igénybe vehet, ezért az alkatrészek beszerzésének
határideje általában 1-3 hét. Amennyiben Megbízott e határidő alatt nem tudja a szükséges eszközt, eszközöket
beszerezni, a határidő automatikusan hosszabbodik, kivéve, ha Megbízott írásban másként nem rendelkezik.

- Az adatbányászat munkadíja 10000 Ft +áfa, vagy 15000 Ft +áfa attól függően, hogy működőképes vagy hibás-e az eszköz.

- Az adatmentés nem minden esetben jár sikerrel. A nem teljes értékű adatmentés a Megrendelőt nem menti fel az árajánlat alapján megállapított, és a Megrendelő által elfogadott, visszaigazolt ellenérték megfizetése alól.
- A megrendelt adatmentésekért fizetendő díjakat a szerződés aláírásának, (visszaigazolásának) napján érvényben lévő,
(HDD és CD, valamint DVD esetén a Megbízó által adott ajánlat alapján) a weblapunkon is megtalálható ÁRLISTA tartalmazza. Az adatmentés díja a munkadíjból, a felhasznált alkatrészek, anyagok árából és az esetlegesen szükséges tisztaszobai óradíjból, óradíjakból tevődik össze.

- A mentés elkészültéről a Megbízott a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti. A Megrendelő köteles az adatmentést 10 munkanapon belül átvenni a Megbízottól. A megrendelt és elkészített adatmentést díjmentesen 10 munkanapig tároljuk! Ezután az át nem vett adatmentést csak tárolási díj ellenében tudjuk átadni a Megrendelőnek. Ennek összege minden megkezdett hét után 3000 Ft +áfa

- Halasztott átadás esetén a Megrendelő vállalja, hogy az adatmentés munkadíjának külön egyeztetés szerinti részletét az árajánlat szerint időben kiegyenlíti. Ez történhet személyesen vagy banki átutalással.
- Amennyiben ez bármi okból meghiúsul, a Megbízott jogosulttá válik a részletfizetés felülvizsgálatára, annak eltörlésére.
A lementett adatokat a Megbízott pendrive-on vagy merevlemezen (HDD) adja át, melytől speciális esetben el lehet térni, de ennek igényét a Megrendelőnek előre jeleznie kell. A Megrendelő által átadott mentendő eszköz soha nem lehet céleszköz!
Az adatmentés céleszközét mindig a Megbízott (a lementett adatmennyiség függvényében) a Megrendelővel előzetesen egyeztetve biztosítja, melyet az árajánlatban írásban is rögzít.
A Megrendelő adhat a Megbízottnak az elkészült adatmentés tárolására céleszközt. Ez az eszköz kizárólag formattált állapotú, vagy teljesen üres lehet.
A céleszközt, amennyiben azt az ügyfél biztosítja, az árajánlat visszaigazolását követő 5 naptári napon belül el kell juttatnia a Megbízotthoz.
- Az adatmentére leadott eszközön, eszközökön (Laptop,Pc.,stb.) lévő operációs rendszer, ill. egyéb program,programok működésére garanciát nem vállalunk.

- A Megrendelő lementett adatait csak az ADATMENTÉSI SZERZŐDÉS felmutatójának, vagy az adatok jogos tulajdonosának (hitelt érdemlő bizonyítás esetén) adja ki a Megbízott.
- A mentés során a Megbízott biztonsági másolatot készít. Az elkészült adatmentések másolatát a Megbízott személyes átvétel után 3 munkanapig, küldeményként történő kézbesítés esetén 7 munkanapig tárolja, majd ezután visszaállíthatatlanul törli. Ezen az időn belül a tárolt adatmentésből a Megrendelő plusz másolatot kérhet. Ennek díja (adathordozó+másolási díj) külön megegyezés alapján kerül megállapításra.
A küldemények esetleges (útközbeni) meghibásodásáért, eltűnéséért felelősséget nem vállalunk!
A biztonsági kópia nem az átvételi helyen tárolt mentés, hanem annak plusz biztonsági másolata.
- Megbízott által végzett adatmentési tevékenység nem az adathordozó helyreállítását, javítását jelenti, hanem az azon tárolt Megbízó, Megrendelő, számára értékes adatok másik adathordozóra való másolását.
- Mivel a leadott adathordozó legtöbbször sérült, így fennáll annak a veszélye, hogy a normál használat mellett (az adatmentés alatt) vagy az alkatrész cseréje után még jobban meghibásodik, vagy tönkremegy. Az adathordozó a Megrendelő által engedélyezett használata vagy javítása során történő megrongálódásából, használhatatlanná válásából eredő károkért a Megbízott nem vállal felelősséget, illetve a Megrendelő jelen vállalási feltételek aláírásával kijelenti, hogy a megrongálódott, használhatatlanná vált adathordózók miatt a Megbízott felé igényt nem támaszt, jogot nem érvényesít.

- Megbízott az alkatrészek sértetlenségét a mentés során nem tudja garantálni, így ha azt a Megrendelő biztosította,
annak eredeti állapotáért, működőképességéért felelősséget nem vállal.
-Megbízott a szolgáltatást befejezettnek tekinti az alábbi feltételek teljesülése esetén:
A Megbízott a kért adatok lementését elismerte, vagy a Megrendelő részéről a további mentés lemondásra került, továbbá, ha a tárolási idő lejárt, vagy ha a Megbízott a mentést vagy annak folytatását nem vállalja.

- Megbízott a szolgáltatásról részletes számlát állít ki a Megrendelőnek.
Megrendelő vállalja, hogy a Megbízott által kiállított számlát készpénzzel vagy előreutalással a megadott határidőig kiegyenlíti.
- Merevlemezek adatmentésénél halasztott átadással kamatmentes részletfizetés is kérhető. Ennek időtartama maximum 6 hónap lehet. Erről, illetve az ettől eltérő feltételekről érdeklődjön irodánkban.

- Az elkészült adatmentés átadásakor a lementett adatok megtekintésére kizárólag az érdi szervizünkben van lehetőség!

- Megbízott az adatok átadás-átvételét (az adatmentés befejezését) követően az elvitt adatokra garanciát nem vállal, a Megrendelő semmilyen igényt nem támaszthat, jogot nem érvényesíthet a Megbízottal szemben. A három (küldemények esetében 7) munkanapot követően az adatokat a Megbízotton nem kérheti számon.
- Vis major esetén a kártérítés mértéke maximum az átadott adathordózó eszköz újkori értékéig terjedhet.

Megbízott kijelenti, hogy a rábízott adatokat titkosan kezeli, azokat harmadik félnek nem adja ki, és a lementett
adatok átadása (vagy külön kérés esetén a másolat átadása) után 3, illetve 7 munkanappal a biztonsági másolatot is törli.

- A felek jelen vállalási feltételeket az adatmentési szerződés aláírásakor elfogadták, a benne foglaltakat tudomásul vették.

Általános vállalási feltételek adatmentéses szerződéshez. A változtatás jogát fenntartjuk. (Calibri font; 9 size)

DrByte Kft. Hatályos: 2009. május 18-tól. Frissítve 2021.március 07.